AM A B C D E

A-kategooria (mootorratas täiendõpe)

A1-KATEGOORIA

Mootorratas, mille mootori töömaht ei ületa 125cm3 ja võimsus ei ületa 11kW. Seda kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes õppetöö alustamisel on vähemalt 15,5 aastat vana.

A2-KATEGOORIA

Mootorratas, mille mootori võimsus ei ületa 35 kW või erivõimsus on kuni 0,2 kW/kg.

A2 kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes õppetöö alustamisel on vähemalt 17,5 aastat vana.

A-KATEGOORIA

Mootorratas, mille mootori võimsus 50 kW või erivõimsus on üle 0,25 kW/kg.

A-kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes õppetöö alustamisel on vähemalt 23,5 aastat vana ja omab esmast juhiluba või juhiluba mis tahes kategooria auto juhtimiseks.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass.
  • Mootorsõidukijuhi tervisetõend A-kategooria mootorratta juhtimist lubava märkega (väljastab perearst). Esmaõppesse õppima asudes ei tohi olla tõend vanem, kui 6 kuud.
  • Juhiluba (täiendõppe korral).

Kursus sisaldab algõppe korral:

  • Teooriaõpet 28/10 tundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Sõiduõpet 12/10 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Kursuse pikkus esmaõppel on vähemalt 6 nädalat.
  • Kursuse pikkus täiendõppel on vähemalt 2 nädalat.

Juhi ettevalmistamise eesmärgiks on luua eeldused:

1) vastutustundliku juhi liikluskäitumise kujunemiseks;

2) juhi ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujunemisele.

Osavõtt kõigist auditoorsetest on kohustuslik - 90%, sõidu- ja praktikumitundidest on kohustuslik. Õppekava läbimisel on õpilasel vajalik teha iseseisvat tööd (lugeda õppematerjale, Liiklusseadust, Liikluskindlustuse seadust ja teisi liiklusalaseid õigusakte).

Hindamismeetod:

Õpiväljundite saavutamist teooriaõppes kontrollib õppejõud individuaalselt, õpilasele esitatud küsimustiku põhjal. Iga küsimustik sisaldab kuuskümmend avatud küsimust. Õppekava läbimisel sooritab õpilane liiklusteooria ja sõidueksami. Liiklusteooriaeksam koosneb kuuekümnest valikvastustega küsimusest, millest õigesti peab olema vastatud 90%. Sõidueksam on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õpilane on omandanud õppekavas ette nähtud oskused ja käitumise, ning on suuteline sõidukit juhtima iseseisvalt, ohutult ja keskkonda säästvalt. Kasutatakse mitteeristavat hindamist, kus tulemuseks märgitakse sooritatud või mittesooritatud.

Õppejõud: Andrei Burkin.

Kursuse õppekava