AM A B C D E

AM-Kategooria. Mopeed

Mopeedijuhi AM-kategooria mootorsõidukijuhi lubade taotlemisel tuleb läbida kursus autokooli juures. AM-kategooria koolitusel on vajalik läbida ka esmaabikursus. Kursusele saab õppima tulla kui alaline elukoht on Eestis ja õppetöö alustamisel peab olema vähemalt 14-aastane.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • ID kaart või pass.
  • Mootorsõidukijuhi tervisetõend A-kategooria mootorratta juhtimist lubava märkega (väljastab perearst).
  • Lapse vanemate kirjalik nõusolek.
  • Isikliku mopeedi kasutamise võimalus.

Kursus sisaldab:

  • Teooriaõpet 9 tundi (tunni pikkus 45 minutit).
  • Sõiduõpet 9 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit).

Juhi ettevalmistamise eesmärgiks on luua eeldused:

1) vastutustundliku juhi liikluskäitumise kujunemiseks;

2) juhi ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujunemisele.

Osavõtt kõigist auditoorsetest on kohustuslik - 90%, sõidu- ja praktikumitundidest on kohustuslik. Õppekava läbimisel on õpilasel vajalik teha iseseisvat tööd (lugeda õppematerjale, Liiklusseadust, Liikluskindlustuse seadust ja teisi liiklusalaseid õigusakte).

Hindamismeetod:

Õpiväljundite saavutamist teooriaõppes kontrollib õppejõud individuaalselt, õpilasele esitatud küsimustiku põhjal. Iga küsimustik sisaldab kakskümmend avatud küsimust. Õppekava läbimisel sooritab õpilane liiklusteooria ja sõidueksami. Liiklusteooriaeksam koosneb kahekümnest valikvastustega küsimusest, millest õigesti peab olema vastatud 90%. Sõidueksam on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õpilane on omandanud õppekavas ette nähtud oskused ja käitumise, ning on suuteline sõidukit juhtima iseseisvalt, ohutult ja keskkonda säästvalt. Kasutatakse mitteeristavat hindamist, kus tulemuseks märgitakse sooritatud või mittesooritatud.


Õppejõud: Andrei Burkin.

Kursuse õppekava