AM A B C D E

B-kategooria. Sõiduauto

Sõiduauto, täismassiga kuni 3500 kg ja millel peale juhikoha pole rohkem, kui 8 istekohta. Sama auto koos kerghaagisega. B-kategooriat võib tulla õppima isik, kelle alaline elukoht on Eestis ja kes on õppetöö alustamisel vähemalt 15,5 aastat vana. Kursuse pikkuseks on vähemalt 6 nädalat.

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

ID kaart või pass või elamisluba.

Mootorsõidukijuhi tervisetõend B-kategooria juhtimist lubava märkega (väljastab perearst). Kooli õppima asudes ei tohi olla tõend vanem, kui 6 kuud.

Kursus sisaldab:

Teooriaõpet 30 tundi (tunni pikkus 45 minutit).

Sõiduõpet 23 sõidutundi (tunni pikkus 45 minutit).

Esmaabi koolitus kestvusega 16 tundi (kui pole eelnevalt läbitud).

Juhi ettevalmistamise eesmärgiks on luua eeldused:

1) vastutustundliku juhi liikluskäitumise kujunemiseks;

2) juhi ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujunemisele.

Osavõtt kõigist auditoorsetest on kohustuslik - 90%, sõidu- ja praktikumitundidest on kohustuslik. Õppekava läbimisel on õpilasel vajalik teha iseseisvat tööd (lugeda õppematerjale, sõiduauto kasutusjuhendit, Liiklusseadust, Liikluskindlustuse seadust ja teisi liiklusalaseid õigusakte).

Hindamismeetod:

Õppekava jaguneb kolmeks mooduliks. Iga järgneva mooduli läbimise eelduseks on eelneva mooduli läbimine ja selles määratud õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist teooriaõppes kontrollib õppejõud iga mooduli läbimise järel individuaalselt, õpilasele esitatud küsimustiku põhjal. Iga küsimustik sisaldab kuuskümmend avatud küsimust. Õppekava läbimisel sooritab õpilane liiklusteooria ja sõidueksami. Liiklusteooriaeksam koosneb kuuekümnest valikvastustega küsimusest, millest õigesti peab olema vastatud 90%. Sõidueksam on sooritatud positiivsele tulemusele, kui õpilane on omandanud õppekavas ette nähtud oskused ja käitumise, ning on suuteline sõidukit juhtima iseseisvalt, ohutult ja keskkonda säästvalt. Kasutatakse mitteeristavat hindamist, kus tulemuseks märgitakse sooritatud või mittesooritatud.

Õppejõud: Evgeny Potapov

Kursuse õppekava